glaukom-synnerv

Grönstarr – Glaukom

Termen glaukom går tillbaka till Hippokrates tid.

Dess betydelse är omtvistad. Det är allmänt accepterat att det betyder grönaktig – som havets vatten. Enligt vissa är ordets betydelse snarare blåaktig. På Hippokrates tid kunde man inte riktigt skilja de två olika sjukdomarna katarakt (gråstarr) och glaukom (grönstarr). Man trodde att båda var sjukdomar som berörde ögats lins. Först i senare tid separerade man de två enheterna och glaukom kom att bli en beskrivning av terminaltillståndet, absolut glaukom, som orsakade en grönaktig färgförändring i ögats främre segment.

En sak är säker, att termen glaukom inte stod för det vi idag kallar kroniskt glaukom som milliontals människor lider av, men ändå har vi behållit termen för att beskriva en sjukdom som idag kan diagnostiseras mycket tidigt och behandlas på ett framgångsrikt sätt så att den inte når det terminala stadiet, absolut glaukom,

Hypertension brukar förknippas med högt blodtryck. Okulär hypertension är då högt ögontryck. Dina ögon har liksom ditt blod ett bestämt tryck. Det kallas, intraokulärt  tryck.När detta tryck förhöjs till farliga nivåer, skadas synnerven. Detta kan leda till nedsatt perifert seende och eventuellt blindhet. Okulär hypertension och glaukom är närliggande termer, med den skillnaden att glaukom alltid åtföljs av synnervsskador och synfältsförändringar.
Det finns ett klart samband mellan förhöjt ögontryck och glaukomskada, även om hälften av alla patienter med glaukom har normalt ögontryck.
Orsakssambanden är fortfarande ofullständigt kända. Starka belägg finns dock för att både tryckförhöjning och försämrad blodcirkulation i synnerven leder till glaukomskada.
Glaukom är den ledande orsaken till blindhet i världen. Även om patienter med glaukom inte blir blinda, kan de få allvarliga synskador. Det finns två huvudtyper av glaukom, det kroniska eller öppenvinkel glaukom och det akuta eller trångvinkel glaukom. En viktig typ av öppenvinkel glaukom som måste nämnas är normal- eller lågtrycksglaukom.
Andra variationer är kongenital (medfött) glaukom, pigment glaukom och sekundärt (till följd av andra sjukdomar) glaukom. Vilket skulle göra rätt för namnet.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om Grönstarr

Telefon: 0200-12 01 01

Epost: info@novius.se

Ålder

  • I åldrarna 60-65 år är risken mindre än 1% att drabbas av glaukom.
  • Hos 10 år äldre individer ökar risken till ca det dubbla 1.3%
  • Bland 80-85 åringar är risken större än 3%

Andra sjukdomar

Diabetes, grav närsynthet samt tidigare ögonoperationer, är riskfaktorer för utveckling av öppenvinkel glaukom. Även tillstånd som kräver lång behandling med kortison ökar riskerna för sjukdomen.

Etnisk tillhörighet

De afrikanska folkslagen har högre risk för glaukomutveckling.

Belastad hereditet

Som många andra sjukdomar tenderar även glaukom att gå i arv.

Tecken på glaukom

Kroniskt glaukom (öppenvinkel glaukom)

Du kan gå många år utan besvär, men sjukdomen nedsätter gradvis ditt perifera seende och när du börjar märka det har en permanent skada redan uppstått. Om ögontrycket förblir högt kan förstörelsen av nervcellerna fortsätta med tunnelseende som följd. Det innebär ett kraftigt inskränkt vidvinkelseende.

Akut (trångvinkel glaukom)

Denna typ av glaukom orsakar plötsliga symptom såsom kraftig värk i ögat, huvudvärk, ljuskronor runt lampor, vidgad pupill, synnedsättning, rött öga, illamående och kräkningar. Symptomen pågår i några timmar och kan återkomma för flera ronder. För varje attack förstörs en del av nervcellerna.

kammarvatska-stor

Kammarvätska

I ögats främre del (i ciliar kroppen) produceras kammarvätska som sedan cirkulerar för att dels upprätthålla ögats tryck och dels för att förse hornhinnan och linsen med näring. Den rinner så småningom ut från ögat genom kammarvinkeln, och dess strukturer,(trabekulum och kanal). Om balansen mellan produktion och utflöde rubbas stiger trycket i ögat. Trycket kan bli så högt att synnervsceller dör och skador som inte kan återställas uppstår.

Visus – bestämning av synskärpan
En vanlig undersökning, där man läser bokstäver på en upplyst tavla. Synskärpan brukar inte vara speciellt påverkad vid glaukom, då det centrala synfältet bevaras längst.

Tonometri – tryckmätning
Detta går ut på att mäta ögats tryck. Det finns olika ögontrycksmätare. Den mest använda är Goldman tonometern som kräver droppbedövning av hornhinnan. Det finns även mätare som inte kommer i kontakt med hornhinnan och följaktligen inte kräver bedövning. Undersökningen är snabb och enkel.

Pachymetri – mätning av hornhinnans tjocklek
Detta är en relativt ny mätmetod i glaukomsammanhang. Det finns ett samband mellan tjockleken på hornhinnan och det uppmäta trycket. Om man har avvikande tjocklek på hornhinnan från det genomsnittliga bör trycket justeras, enligt speciella formler, för att betraktas som mer rättvisande. Denna mätning bestämmer även riskmomenten för utveckling av glaukom vid okulär hypertension.

Perimetri – synfältsundersökning
Som glaukompatient bör man genomgå en synfältsundersökning en gång per år. Det är en datoriserad undersökning som går ut på att upptäcka ringar i olika storlekar som visas på en dataskärm. Denna undersökning är en bra metod för att tidigt upptäcka glaukomförändringar. Det kan finnas olika grader av inskränkning av det perifera synfältet, beroende av hur långt gången den gröna starren är.

OCT – Optical Coherence Tomography
Med denna undersökning kan man följa sjukdomens förlopp genom mätningar på synnerven och näthinnans lager och sätta det i korrelation till synfältsresultaten.

Glaukom är en obotlig sjukdom men det är väldigt viktigt för förebyggandet av synbortfall att tidigt diagnostisera och adekvat behandla den. Du bör vartannat år genomgå en ögonkontroll hos ögonläkare som innefattar ögontryckmätning. Individer som har en ökad risk bör kontrolleras oftare. Behandlingen av glaukom går ut på att antingen minska produktionen av kammarvätska eller öka utflödet av densamma eller kombinationen av båda.

För ändamålet används ögondroppar, tabletter, olika laserbehandlingar och slutligen kirurgiska ingrepp. Alla dessa möjliga behandlingar återställer inte en redan uppkommen skada. De bara hejdar eller fördröjer sjukdomsförloppet. För att uppnå ett optimalt resultat är det ytterst viktigt att följa läkarens ordinationer och rekommendationer.

Kirurgiska ingrepp

Modern glaukomkirurgi går ut på att öka utflödet av kammarvätska från ögat genom att skapa en artificiell, ej genomgripande öppning på ögonvitan i höjd med ciliar kroppen och kammarvinkeln(se bild) och använda olika dränageimplantat för att optimera utflödet och samtidigt förlänga operationens livslängd. Dessa operationer är avancerade mikrokirurgiska ingrepp och bör utföras av certifierade och erfarna kirurger.

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.
  • Namn

  • Telefon & E-mail