Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Grönstarr – Glaukom

Termen glaukom går tillbaka till Hippokrates tid. Dess betydelse är omtvistad. Det är allmänt accepterat att det betyder grönaktig – som havets vatten. Enligt vissa är ordets betydelse snarare blåaktig. På Hippokrates tid kunde man inte riktigt skilja de två olika sjukdomarna katarakt (gråstarr) och glaukom (grönstarr). Man trodde att båda var sjukdomar som berörde ögats lins. Först i senare tid separerade man de två enheterna och glaukom kom att bli en beskrivning av terminaltillståndet, absolut glaukom, som orsakade en grönaktig färgförändring i ögats främre segment.

En sak är säker, att termen glaukom inte stod för det vi idag kallar kroniskt glaukom som milliontals människor lider av, men ändå har vi behållit termen för att beskriva en sjukdom som idag kan diagnostiseras mycket tidigt och behandlas på ett framgångsrikt sätt så att den inte når det terminala stadiet, absolut glaukom,

Fakta om Landstingsvård

Novius Ögonklinik är godkänd av Stockholms Läns Landsting för:

  • Kataraktoperationer (gråstarr)
  • Specialiserad ögonsjukvård i öppenvården
  • Kliniken är kopplad till ”1177”.

 

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se eller eller “Mina ärenden Novius”. Ni finner länkar nedan.

Orsak till glaukom

Hypertension brukar förknippas med högt blodtryck. Okulär hypertension är då högt ögontryck. Dina ögon har liksom ditt blod ett bestämt tryck. Det kallas, intraokulärt tryck.När detta tryck förhöjs till farliga nivåer, skadas synnerven. Detta kan leda till nedsatt perifert seende och eventuellt blindhet. Okulär hypertension och glaukom är närliggande termer, med den skillnaden att glaukom alltid åtföljs av synnervsskador och synfältsförändringar.

Det finns ett klart samband mellan förhöjt ögontryck och glaukomskada, även om hälften av alla patienter med glaukom har normalt ögontryck.
Orsakssambanden är fortfarande ofullständigt kända. Starka belägg finns dock för att både tryckförhöjning och försämrad blodcirkulation i synnerven leder till glaukomskada.

Glaukom är den ledande orsaken till blindhet i världen. Även om patienter med glaukom inte blir blinda, kan de få allvarliga synskador. Det finns två huvudtyper av glaukom, det kroniska eller öppenvinkel glaukom och det akuta eller trångvinkel glaukom. En viktig typ av öppenvinkel glaukom som måste nämnas är normal- eller lågtrycksglaukom.

Andra variationer är kongenital (medfött) glaukom, pigment glaukom och sekundärt (till följd av andra sjukdomar) glaukom. Vilket skulle göra rätt för namnet.

Riskfaktorer vid glaukom

Ålder

  • I åldrarna 60-65 år är risken mindre än 1% att drabbas av glaukom.
  • Hos 10 år äldre individer ökar risken till ca det dubbla 1.3%
  • Bland 80-85 åringar är risken större än 3%

 

Andra sjukdomar

Diabetes, grav närsynthet samt tidigare ögonoperationer, är riskfaktorer för utveckling av öppenvinkel glaukom. Även tillstånd som kräver lång behandling med kortison ökar riskerna för sjukdomen.

 

Etnisk tillhörighet

De afrikanska folkslagen har högre risk för glaukomutveckling.

 

Belastad hereditet

Som många andra sjukdomar tenderar även glaukom att gå i arv.

Riskfaktorer vid glaukom

Kroniskt glaukom (öppenvinkel glaukom)

Du kan gå många år utan besvär, men sjukdomen nedsätter gradvis ditt perifera seende och när du börjar märka det har en permanent skada redan uppstått. Om ögontrycket förblir högt kan förstörelsen av nervcellerna fortsätta med tunnelseende som följd. Det innebär ett kraftigt inskränkt vidvinkelseende.

Akut (trångvinkel glaukom)

Denna typ av glaukom orsakar plötsliga symptom såsom kraftig värk i ögat, huvudvärk, ljuskronor runt lampor, vidgad pupill, synnedsättning, rött öga, illamående och kräkningar. Symptomen pågår i några timmar och kan återkomma för flera ronder. För varje attack förstörs en del av nervcellerna.

Kammarvätska

I ögats främre del (i ciliar kroppen) produceras kammarvätska som sedan cirkulerar för att dels upprätthålla ögats tryck och dels för att förse hornhinnan och linsen med näring. Den rinner så småningom ut från ögat genom kammarvinkeln, och dess strukturer,(trabekulum och kanal). Om balansen mellan produktion och utflöde rubbas stiger trycket i ögat. Trycket kan bli så högt att synnervsceller dör och skador som inte kan återställas uppstår.